Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

Praktijk voor mystagogie is opgericht door Annemieke de Jong-van Campen (hierna te noemen: de mystagoog) gevestigd in Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52836940.  Praktijk voor Mystagogie richt zich op begeleiden van volwassenen (hierna te noemen: de cliënt).

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Praktijk voor Mystagogie en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

  1. Vertrouwelijkheid

Praktijk voor Mystagogieis verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden, ter bevordering van het proces van de cliënt, wordt altijd vooraf toestemming gevraagd aan de cliënt.

  1. Regels rond een afspraak

Er is geen wachtruimte bij Praktijk voor Mystagogie. De cliënt dient zich vriendelijk aan de afgesproken tijden te houden.

  1. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

De mystagoog behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de mystagoog de behandelovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de mystagoog en de cliënt zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de cliënt wordt in dat geval geen kosten in rekening gebracht.

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur, wordt de voor de cliënt gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon. Tijdens het begeleiden wordt de telefoon niet opgenomen. De cliënt kan zijn/haar bericht dan inspreken op de voicemail.

  1. Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website van Praktijk voor Mystagogie onder de pagina Praktisch of zijn op te vragen bij Praktijk voor Mystagogie. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

  1. Betalingsvoorwaarden

De cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Praktijk voor Mystagogie. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald, stuurt Praktijk voor Mystagogie een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan zijn verplichtingen voldoet, dan is Praktijk voor Mystagogie gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- per nota in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Praktijk voor Mystagogie genoodzaakt de vorderingen aan de cliënt uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van de cliënt. Bij betalingsachterstand is Praktijk voor Mystagogie gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

  1. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Praktijk voor Mystagogie aan altijd contact op te nemen met uw huisarts. Eventueel advies van Praktijk voor Mystagogie is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Praktijk voor Mystagogie is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk voor Mystagogie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk voor Mystagogie. Vergoeding aan de client kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Praktijk voor Mystagogie. De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.

  1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

De mystagoog is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Voorts is de mystagoog bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. De coach behoudt het recht de werkzaamheden en kosten voor de datum van ontbinding van de behandelovereenkomst in rekening te brengen.

  1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op mystagogieinwerking.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Annemieke de Jong-van Campen.