Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk voor Mystagogie, gevestigd aan Papyrusdreef 5, 3564 CP  Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Praktijk voor Mystagogie

Papyrusdreef 5

3564 CP  Utrecht

0615117638

info@mystagogieinwerking.nl

Annemieke de Jong-van Campen is de functionaris gegevensbescherming van Praktijk voor Mystagogie. Zij is te bereiken via info@mystagogieinwerking.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor Mystagogie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch en bij je thuis
 • Bankrekeningnummer indien dat nodig is, meestal niet.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Mystagogie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

In het belang van de coaching of de begeleiding kan het nodig zijn om gegevens die je me verstrekt, te verwerken. Indien aan de orde, sla ik gegevens op van personen die jonger zijn dan 16 jaar, met toestemming van de ouders of voogd. Als iemand zich online meldt voor mijn nieuwsbrief of me een persoonlijke mail stuurt, kan ik echter niet controleren of iemand ouder dan 16 is. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mystagogieinwerking.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk voor Mystagogie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van mijn nieuwsbrief
 • Jou kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Het leveren van diensten.
 • En in enkele gevallen voor het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk voor Mystagogie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Annemieke de Jong-van Campen van Praktijk voor Mystagogie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk voor Mystagogie bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, voor coaching, begeleiding, een lezing, bezinning, workshop of meditatie. Soms is het van belang na enige tijd nog een keer terug te kunnen lezen wat eerder besproken is om iemand ook nadien goed van dienst te kunnen zijn. Daarom bewaar ik de gegevens, zolang als nodig is. Wanneer ik mijn praktijk sluit, zal ik de gegevens vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk voor Mystagogie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor Mystagogie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor Mystagogie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mystagogieinwerking.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk voor Mystagogie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: contact met autoriteitpersoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor Mystagogie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mystagogieinwerking.nl.